memory management

Refers to a variety of methods used to store data and programs in memory, keep track of them and reclaim the memory space when they are no longer needed. In traditional minicomputers and mainframes, it comprises virtual memory, bank switching and memory protection techniques. See virtual memory, memory protection and garbage collection.

Việc quản lý bộ nhớ
Đề cập đến nhiều biện pháp khác nhau sử dụng để lưu trữ dữ liệu và các chương trình trong bộ nhớ, theo dõi chúng và thu hồi khoảng trống bộ nhớ lúc chúng không cón cần thiết nữa.Trong các máy chủ và các máy tính mini truyền thống, nó bao gồm bộ nhớ ảo, các kỹ thuật bảo vệ bộ nhớ và chuyển đổi ngân hàng. Xem virtual memory, memory protectiongarbage collection.


Published:

PAGE TOP ↑