memory protection

A technique that prohibits one program from accidentally clobbering another active program. Using various different techniques, a protective boundary is created around the program, and instructions within the program are prohibited from referencing data outside of that boundary.

Sự bảo vệ bộ nhớ
Kỹ thuật ngăn một chương trình không phá hủy chương trình hoạt động khác một cách ngẫu nhiêu. Bằng cách sử dụng nhiều kỹ thuật khác nhau, một ranh giới bảo vệ được tạo xung quanh chương trình và các chỉ lệnh trong chương trình không được phép tham chiếu dữ liệu bên ngoài ranh giới đó.


Published:

PAGE TOP ↑