virtual memory

Simulating more memory than actully exists, allowing the computer to run larger programs or more programs concurrently. It breaks up the ptogram into small segments, called pages, and brings as many pages into memory that fit into a reserved area for that program. When additional pages are required, it makes room for them by swapping them to disk. It keeps track of pages that have been modified, so that they can be retrieved when needed again.

bộ nhớ ảo
Việc mô phỏng nhiều đại lượng bộ nhớ hơn đại lượng hiện có, cho phép máy tính chạy các chương trình lớn hơn hoặc nhiều chương trình đồng thời. Nó ngắt chương trình đồng thời. Nó ngắt chương trình thành các đoạn nhỏ, còn được gọi là pages (các trang), và đưa nhiều trang vào bộ nhớ sao cho vừa với vùng dành sẵn cho chương trình đó. Lúc các trang bổ sung được yêu cầu, nó tạo chỗ cho chúng bằng cách chuyển chúng sang dĩa. Nó theo dõi các trang đã được chỉnh sửa sao cho chúng có thể được truy xuất lúc được yêu cầu lần nữa.


Published:

PAGE TOP ↑