X.500

A standard format for an electronic directory of people within an organization that can be incorporated into a global directory posted onto the World Wide Web. The format includes different levels for each piece of data, e.g. country, state or county city, and so on. Compatible with X.400.

X.500
Một dạng chuẩn cho một canh mục điện tử của những người trong một tổ chức có thể được kết nhập vào một danh mục toàn cầu được kết nhập vào một danh mục toàn cầu được gởi trên World Wide Web. Dạng này gồm có nhiều cấp độ khác nhau cho mỗi phần dữ liệu, ví dụ như quốc gia, tiểu bang hay tỉnh, thành phố,… tương thích với X.400.


Published:

PAGE TOP ↑