X.400

E-mail messaging standards specified by the International Telecommunications Union. It is an alternative to the more popular Simple Mail Transfer Protocol (SMTP). X.400 is used in Europe and Canada.

X.400
Các tiêu chuẩn truyền thông báo e-mail được xác định bởi hiệp hội viễn thông quốc tế. Đây là một tiêu chuẩn khác cho giao thức truyền thư đơn giản (SMTP) phổ biến hơn. X.400 được sử dụng ở Châu Âu và Canada.


Published:

PAGE TOP ↑