VS

(1) (Virtual Storage) Same as virtual memory.

(2) (-Virtual Storage) A family of minicomputers from Wang introduced in 1977.

VS
(1) (Virtual Storage) Tương tự như virtual memory (bộ nhớ ảo).

(2) (Virtual Storage) Một họ máy tính mi ni của Wang được giới thiệu vào năm 1977.


Published:

PAGE TOP ↑