volt-amps

The measurement of electrical usage that is computed by multiplying volts times amps. See watt.

volt-amps
Đại lượng đo cách sử dụng điện được tính bằng cách nhân số volt với số ampe. Xem watt.


Published:

PAGE TOP ↑