watt

A unti of electrical power equal to one joule per second.

watt
Một đơn vị công suất điện bằng một joule trên mỗi giây.


Published:

PAGE TOP ↑