virus

Software used to infect a computer. After the virus code is written, it is buried within an existing program. Once that program is executed, the virus code is activated and attaches copies of itself to other programs in the system. Infected programs copy the virus to other programs. The effect of the virus may be a simple prank that pops up a message on screen out of the blue or the actual destruction of programs and data. A virus cannot be attached to data. It must be attached to a runnable program that is downloaded into or installed in the computer. The virus-attached programmust be executed in order to activate the virus. See polymorphic virus, stealth virus and worm.

Be careful out There!
Before you run a shareware, public domain or freeware program, check it with a virus detection program first!

virus
Phần mềm lây lan trong một máy tính. Sau khi mã virút được viết, nó được che giấu trong một chương trình hiện có. Một khi chương trình thưc thi, mã virút được kích hoạt vav tự gán các bản sao của chính nó sang các chương trình khác trong hệ thống. Các chương trình bị nhiễm sao chép virút sang các chương trình khác. Ảnh hưởng của virút ở mức độ nhẹ là làm cho một thông báo không thể đọc được hoặc ở mức độ nặng là phá hỏng hoàn toàn các chương trình và dữ liệu. Virút không thể được gán sang dữ liệu. Nó phải được gán sang một chương trình có thể được chạy và được tải vào hoặc được cài đặt trong máy tính. Chương trình bị gán virút phải được thực thi để kích hoạt virút. Xem polymorphic virus, stealth virusworm.

Hãy Cẩn Thận!
Trước khi bạn chạy một phần mềm, một chương trình phần mềm miễn phí hay một domain công cộng, trước tiên hãy kiểm tra nó với một chương trình dò tìm virút.


Published:

PAGE TOP ↑