worm

(1) A computer program that can make copies of itself and spread from one computer to another throuth connected systems Worms use up resources and may cause damage or overload the affected systems.

(2) A computer program on the Internet that catalogs Web sites.

worm
(1) Một chương trình máy tính có thể tạo các bản sao của chính nó và lan rộng từ máy tính này đến máy tính khác thông qua các hệ thống được nối kết. Các Worm sử dụng hết các nguồn tài nguyên và có thể quay lại hay làm quá tải các hệ thống bị ảnh hưởng.

(2) Một chương trình máy tính trên Internet lập danh mục các Web site.


Published:

PAGE TOP ↑