virtual storage

Same as virtual memory.

vùng lưu trữ ảo
Tương tự như virtual memory.


Published:

PAGE TOP ↑