virtual route

Same as virtual circuit.

lộ trình ảo
Tương tự như virtual circuit.


Published:

PAGE TOP ↑