virtual circuit

The resulting pathway created between two devices communicating with each other in a switched communications system. A message from New York to Los Angeles may actually start in New York and go through Atlanta, St. Louis, Denver and Phoenix beford it winds up in Los Angeles. It can also be confined to smaller gergraphy, say with in a buiding or campus, in which case the virtual circuit traverses some number of switches, hubs and other network devices. See PVC and SVC.

mạch ảo
đường dẫn kết quả được tạo giữa hai thiết bị trao đổi thông tin với nhau trong một hệ thống truyền thông được chuyển động. Một thông báo từ New York gởi sang Los Angeles có thể bắt đầu tại New York và được gửi Atlanta, St. Louis, Denver và Phoenix trước khi nó đến Ló Angeles. Nó cũng có thể bị hạn chế vào một vùng chẳng hạn như trong một tòa nhà hoặc khuôn viên trường đại học, trong trường hợp đó, mạch ảo truyền qua một số nút, trục và các thiết bị mạng khác. Xem PVCSVC.


Published:

PAGE TOP ↑