virtual operating system

An operating system that can host other operating systems. See virtual machine.

hệ điều hành ảo
Một hệ điều hành vốn có thể quản lý các hệ điều hành khác. Xem virtual machine.


Published:

PAGE TOP ↑