virtual device driver

See VxD.

trình điều khiển thiết bị ảo
Xem VxD.


Published:

PAGE TOP ↑