VxD(Virtual Device Driver)

A special type of Windows driver for 386 Enhanced Mode. VxDs run at the most priviledged CPU mode (fing 0) and allow low-level teraction with the hardware and internal Windows functions, such as memory management. WIN386.EXE, the 386 Enhanced Mode kernel of Windows, is itself made up of VxDs.

VxD(Virtual Device Driver)
Một loại trình điều khiển Windows đặc biệt dành cho 386 Enhanced Mode, Các VxD chạy trong chê độ CPU đặc quyền nhất (vòng 0) và cho phép tương tác ở mức độ thấp với phần cứng và các chức năng bên trong của Windows chẳng hạn như tính năng quản lý bộ nhớ. WIN386.EXE, nhưng 386 Enhanced Mode của Windows được hình thành từ các VxD.


Published:

PAGE TOP ↑