virtual desktop

An infinitely-large desktop, which is provided either by a virtual screen capability or a sheel program that enhances the user interface. See virtual screen.

desktop ảo
Một desktop rất lớn được cung cấp bởi một tính năng màn hình ảo hoặc một chương trình shell cải tiến giao diện người dùng.


Published:

PAGE TOP ↑