virtual screen

A viewing area that is larger than the physical borders of the screen. It allows the user to scroll very large documents or multiple documents side ys side by moving the mouse pointer beyond the edge of the screen. For example, you might look through an 800×600 screen resolution into a 1600×1200 virtual screen.

màn hình ảo
Vùng xem lớn hơn khung viền màn hình. Nó cho phép người dùng cuộn các tài liệu rất lớn hoặc nhiều tài liệu cạnh nhau bằng cách di chuyển trỏ chuột xa hơn mép màn hình. Ví dụ, bạn có thể xem qua một độ phân giải màn hình 800×600 trong một màn hình ảo 1600×1200.


Published:

PAGE TOP ↑