UUencode

A method for encoding binary files for transmission via Internet email, which was originally designed for ASCII text. UUencode and UUdecode were the first methods. Today, MIME is widely used. See BinHex and MIME.

UUencode
Một phương pháp mã hóa các tập tin nhị phân để truyền đi qua email Internet. Thoạt đầu, được thiết kế cho văn bản ASCII. UUencode và UUdecode là các phương pháp đầu tiên. Ngày nay, MIME được sử dụng rộng rãi. Xem BinHexMIME.


Published:

PAGE TOP ↑