MIME(Multipurpose Internet Mail Extensions)

A common method for transmitting non text files via Internet e mail, which was originally designed for ASCII text. MIME encodes the files using one of two encoding mothods and decodes it back to its original format at the receiving end. S/MIME (Secure MIME) is a version that adds RSA encryption for secure transmission.

MIME(Multipurpose Internet Mail Extensions)
Một phương pháp thông thường đế truyền các file không phải văn bản qua Internet e mail được thiết kế ban đầu cho văn bản ASCII. MIME mã hóa các file bằng cách sử dụng một trong hai phương pháp mã hóa và giải mã nó trở lại thành dạng ban đầu của nó tại đầu nhận. S/MIME (Secure MIME) là một phiên bản bổ sung tính năng mã hóa RSA để truyền an toàn.


Published:

PAGE TOP ↑