unit test

Running one component of a system for testing purposes. See system test.

kiểm tra đơn vị
Chạy một thành phần của một hệ thống với mục đích kiểm tra. Xem system test.


Published:

PAGE TOP ↑