system test

Running a complete system for testing purposes. See unit test.

sự kiểm tra hệ thống
Việc chạy một hệ thống hoàn chỉnh để kiểm tra các chức năng của nó. Xem unit test.


Published:

PAGE TOP ↑