unit record equipment

See tabulating equipment.

thiết bị lập báng ghi đơn
Xem tabulating equipment.


Published:

PAGE TOP ↑