tabulating equipment

Punched card machines, including keypunches, sorters, collators, interpreters, reproducers, calculators and tabulators.

tabulating equipment
Những máy phiếu đục lỗ gồm phiếu đục lỗ, bộ sắp xếp, bộ hòa trộn, bộ biên dịch, bộ phận tạo lại, máy tính và máy lập bảng.


Published:

PAGE TOP ↑