TRS(Tandy Radio Shack)

An early Tandy trade name. In 1977, the TRS80 was one of the three first personal computers. TRSDOS was its operating system. See personal computer. Also see TSR.

TRS(Tandy Radio Shack)
Một tên thương mại Tady trước đây. Năm 1977, TRS-80 là một trong ba máy tính cá nhân đầu tiên. TRSDOS là hệ điều hành của nó. Xem personal computer. Xem thêm TSR.


Published:

PAGE TOP ↑