TSR(Terminate and Stay Resilent)

Refers to programs that remain in memory so they can be instantly popped up over the curent application by pressing a hotkey. When the program is exited, previous screen contents are restored. TSRs are widely used in DOSonly environments. The term refers to loading a program, terminating its action but not removing it from memory.

TSR(Terminate and Stay Resilent)
ám chỉ các chương trình vốn lưu giữ trong bộ nhớ vì vậy chúng có thể được hiển thị tức thì trong các trinh ứng dụng hiện hành bằng việc nhận một phím nóng (hotkey). Khi chương trình được thoát, các nội dung màn hình trước đó được lưu trữ lại. Các TSR được dùng rộng rãi trong các môi trường chỉ DOS. Thuật ngữ ám chỉ đến việc tải chương trình, chấm bứt các hoạt động của nó nhưng không xóa nó khởi bộ nhớ.


Published:

PAGE TOP ↑