transmit

To send data over a communications line. See transfer.

Truyền phát
Để gởi dữ liệu qua một tuyến truyền thông. Xem transfer.


Published:

PAGE TOP ↑