transfer

To send data over a computer channel or bus. “Transfer” generally applies to transmission within the computer system, and “transmit” refers to transmission outside the computer over a line or network. Transfers are actually copies, since the data is in both locations at the end of the transfer. Input, output and move instructions activate data transfers in the computer.

Chuyển dịch
Gởi dữ liệu qua một kênh máy tính hoặc bú. “Chuyển dịch” (Transfer) thường áp dụng cho phần truyền bên trong hệ thống máy tính, và “truyền” (transmit) ám chỉ đến phần truyền bên ngoài máy tính qua một dây hoặc mạng các phần chuyển dịch là các bản sao thật sự, khi dữ liệu được truyền t tính rong cả hai vị trí tại cuối phần truyền. Các chỉ dẫn nhập, xuất và dịch chuyển kích hoạt dữ liệu truyền trong máy tính.


Published:

PAGE TOP ↑