transaction file

A collection of transaction records. The data in transaction files is used to update the master files, which contain the subjects of the organization. Transaction files also serve as audit trails and are usually transferred from omline disks to the data library after some period of time. Contrast with master file.

transaction file
File giao tác. Một tập hợp các record giao tác. Dữ liệu trong các file giao tác được dùng để cập nhật các file giao tác được dùng để cập nhật các file chủ, nó chức các chủ thẩ của tổ chức. Các file giao tác cũng phục vụ các đường lối kiểm tra và thường được truyền từ các đĩa trực tuyến sang thư viện dữ liệu sau thời điểm nào đó. Trái với master file.


Published:

PAGE TOP ↑