master file

A collection of records pertaining to one of the main subjects of an information system, such as customers, employees, products and vendors. Master files contain descriptive data, such as name and address, as well as summary information, such as amount due and year to data sales. Contrast with transaction file.

File chính
Tập hợp các record liên quan đến một trong các chủ đê chính của một hệ thống thông tin, chẳng hạn như khách hàng, nhân viên, sản phẩm và nhà cung cấp. Các file chứa một dữ liệu mô tả chẳng hạn như tên và địa chỉ, cũng như thông tin tóm tắt chẳng hạn như số liệu kinh doanh và thời hạn. Trái vởi transaction file.


Published:

PAGE TOP ↑