track

A storage channel on disk or tape. On disks, tracks are concentric circles (hard and floppy disks) or spirals (CDs and video discs). On tapes thay are parallel lines. Their format is determined by the specific drive they are used in.
On magnetic devices, bits are recorded as reversals of polarity in the magnetic surface. On CDs, bits are recorded as physical pits under a clear, protective layer. See magnetic disk.

Rãnh ghi
Một kênh lưu trữ hoặc băng. Trên các đĩa các rãnh ghi là các vòng tròn đồng tâm (các đĩa cứng hay đĩa mềm) hoặc các đườ trưng mà ng xoắn ốc. (Các CD và các đĩa video). Trên các băng, chúng là những đượng song song.
Dạng thức của chúng được xác định bằng ổ đĩa đặc trưng mà được dùng trong đó. Trên các thiết bị, các bit từ tính được ghi như một sự đảo chiều phân cực trên bề mặt từ. Trên các CD, các bit được ghi như các pit vật lý dưới một lớp bảo vệ trong. Xem magnetic disk.


Published:

PAGE TOP ↑