magnetic disk

The primary computer storage device. Like tape, it is magnetically recorded and can be re recorded over and over. Disks are rotating platters with a mechanical arm that moves a read/write head between the outer and inner edges of the platter’s surface. It can take as long as one second to find a location on a floppy disk to as short as one millisecond on an ultra fast hard disk. See floppy disk and hard disk.

Đĩa từ
Thiết bị lưu trữ sơ cấp của máy tính. Giống như băng từ, nó được thu lại bằng từ tính và có thể được thu lại nhiều lần. Các đĩa quay với một cần máy (mechanical arm) vốn di chuyển một đầu đọc/ghi giữa các cạnh ngoài và trong của bề mặt đĩa. Nó có thể mất một giây để định vị trên một đĩa mềm hay một mili giây trên một đĩa cứng cực nhanh. Xem floppy diskhard disk.


Published:

PAGE TOP ↑