toolbar

A row or column of on screen buttons used to activate functions in the application. Some toolbars are customizable, letting you add and delete buttons as required. See tool palette.

thanh công cụ
Một hàng hoặc một cột của các nút trên màn hình dùng kích hoạt các chức năng trong trình ứng dụng. Một vài thanh công cụ có thể được tạo tùy biến, để bạn có thể bổ sung hoặc xóa các nút khi bạn yêu cầu. Xem tool palette.


Published:

PAGE TOP ↑