tool palette

A collection of buttons grouped together on screen that provide a quick way to select the functions available in the program. A tool palette is typically found in graphics software such as a drawing program or image editor, but a tool palette can be used to provide functions for any kind of program.

bảng công cụ
Một sự tập hợp các nút được nhóm với nhau trên màn hình cung cấp một cách nhanh chóng để chọn các chức năng sẵn có trong chương trình. Một bảng công cụ được nhận biết một cách đặc trưng trong phần mềm đồ họa như một chương trình vẽ hoặc một hình ảnh soạn thảo, nhưng một bảng công cụ có thể được dùng để cung cấp các chức năng cho bất kỳ loại chương trình nào.


Published:

PAGE TOP ↑