token passing

A communications network access method that uses a continuously repeating frame (the token) that is transmitted onto the network by the controlling computer. When a terminal or computer wants to send a message, it waits for an empty token. hen it finds one, it fills it with the address of the destination station and some or all of its message. Every computer and terminal on the network constantly monitors the passing of a message,in which case it “grabs” the message and resets the token status to empty. token passingoken passing uses bus and ring topologies (see token bus network and token ring network).

truyền mã thông báo
Một phương pháp truy cập mạng truyền thông dùng một khung lặp tiếp tục (thẻ bài) được truyền tải trên một mạng bằng máy tính điều khiển. Khi một thiết bị đầu cuối hay một máy tính muốn gởi một thông điệp, nó đợi một máy thẻ bài trống. Khi nó tìm thấy một thẻ bài, nó điền địa chỉ của trạm đến và một vài hoặc tất cả các thông điệp của nó. Mỗi máy tính và thiết bị đầu cuối truyền mà thông báo liên tục các thiết bị kiểm soát trên mạng để xác định kiệu nó là một nơi nhận của một thông điệp, trong trường hợp nó thu thập thông tin và sắp xếp lại các vị trí thẻ bài vào chỗ trống. token passingruyền mã thông báo dùng các cấu hình địa hình vòng và bú. (Xem (see token bus networktoken ring network).


Published:

PAGE TOP ↑