token bus network

A LAN access method that uses the token passing technology in a logical ring over a physical bus. All tokens are broadcast to every station in the network, but only the station with the destination address can transmit. Tokens are passed to the next station by changing the destination address in the token. The MAP factory automation protocol uses the token bus method. See token passing.

Mạng token bus
Một phương pháp truy cập LAN dùng một thẻ công nghệ lướt qua trong một vòng hợp lý trên một bú vật lý. Tất cả các thẻ bài truyền tải đến mỗi trạm trên mạng, nhưng chỉ có thẻ bài truyền tải đến mỗi trạm trên mạng, nhưng chỉ có trạm địa chỉ đến mới có thể truyền tải. Các thẻ bài được vượt qua trạm tiếp theo bằng cách thay đổi địa chỉ đến trên thẻ. Giao thức tự động của nhà máy MAP dùng phương pháp bus thẻ bài. Xem token passing.


Published:

PAGE TOP ↑