TN(Twisted Nematic)

The first LCD technology. It twists liquid crystal molecules 90 degrees between polarizers. TN displays require bright ambient light and are still used for low cost applications. See STN and LCD.

TN(Twisted Nematic)
Công nghệ LCD đầu tiên. Nó xoay các phần từ tinh thể lỏng 90 độ giữa các kính phân cực. Các hiển thị TN đòi hỏi độ sáng của ánh sáng xung quanh và vẫn được dùng cho các trình ứng dụng giá thấp. Xem STNLCD.


Published:

PAGE TOP ↑