LCD(Liquid Crystal Display)

A display techonology that uses rod -shaped (liquid crystals) that flow like liquid and bend light. Unenergied , the crystals direct light through two polarizzing filters, allowing a natural background color to show. When energied, they redirct the light to be absorbed in one of the polarizers,causing the dark appearance of crossed polarizers to show. The more the molecules are ttwisted, the better the constrast and viewing angle.

LCD(Liquid Crystal Display)
Một công nghệ hiển thị dùng những phân tử hình que (các tinh thể lỏng) chuyền động nhứ chất lỏng và khúc xạ ánh sáng. Không tiêp năng lượng các tinh thể điều khiển sáng thong qua hai thiết bị lọc phân cực,cho phép một màu nền tự nhiên hiện diện. Khi tiếp thêm năng lượng, chúng điều khiển lại ánh sáng để được hấp thụ vào một trong hai
tiết bị phân cực,tạo ra bề mặt tối chiếu xuyên qua các thiết bị phân cực. Càng nhiều phân tử được xoay, thì góc xem và góc tương phản càng rõ.


Published:

PAGE TOP ↑