TIF

A file extension used for TIFF files; for example, image1.tif. See TIFF.

TIF
Một sự mở rộng file được dùng cho các fileTIF; ví dụ hình ảnh 1.tì. Xem TIFF.


Published:

PAGE TOP ↑