Tagged Image File Format(TIFF)

A bitmapped graphics format for scanned images with resolutions of up to 300 dpi. TIFF simulates grayscale shading. See bitmapped graphics.

Tagged Image File Format(TIFF)
Một định dạng đồ họa ánh xạ bit dùng cho các hình ảnh quét với độ phân giải đến 300 dpi. TIF mô phỏng việc tạo bóng thang độ xám. Xem bitmapped graphics.


Published:

PAGE TOP ↑