TFT(Thin Film Transistor)

The term typically refers to active matrix screens on laptop computers. Active matrix LCD provides a sharper screen display and broader viewing angel than does passive matrix. See LCD and thin film.

TFT(Thin Film Transistor)
Thuật ngữ ám chỉ một cách đặc trưng các màn hình ma trận hoạt động trên các máy tính laptop. ma trận hoạt động LCD cung cấp sự hiển thị màn hình sắc nét hơn và góc xem rộng hơn so với ma trận thụ động. Xem LCDthin film.


Published:

PAGE TOP ↑