text

Words, sentences and paragraphs. Contrast with data, which are defined units, such as name and amount due. Texas Instruments Graphics Architecture(TIGA) may also refer to alphanumeric data, such as name and address, to distinguish it from numeric data, such as quantity and dollar amounts. A page of Texas Instruments Graphics Architecture(TIGA) takes about 2,000 to 4,000 bytes. See Texas Instruments Graphics Architecture(TIGA).

văn bản
Các từ, câu và đoạn. Trái với dữ liệu được định nghĩa bằng các đơn vị như tên và số tiền. Texas Instruments Graphics Architecture(TIGA) có thể ám chỉ dữ liệu bằng số và chữ như tên và địa chỉ để phân biệt nó với dữ liệu số, như số lượng và một số tiền đô la. Một trang văn bản khoảng 2.000 đến 4.000 byte. Xem Texas Instruments Graphics Architecture(TIGA).


Published:

PAGE TOP ↑