Texas Instruments Graphics Architecture(TIGA)

A high resolution graphics standard for IBM and IBM compatible personal compuTexas Instruments Graphics Architecture(TIGA)s. TIGA boards and monitors display 1,024 pixels horizontally by 786 lines vertically with 256 simultaneous colors.

Texas Instruments Graphics Architecture(TIGA)
Tiêu chuẩn đồ họa độ phân giải cao dùng cho các máy tính cá nhân tương thích IBM. Board TIGA và màn hình TIGA sẽ hiển thị 1.024 pixel theo chiều ngang và 786 dòng theo chiều đứng với 256 màu đồng thời.


Published:

PAGE TOP ↑