testing

Running new or revised programs to detestingmine if they process all data properly. See test data.

thử nghiệm
Chạy các chương trình mới hoặc chương trình đã chỉnh sửa để xác định liệu chúng có xử lý tất cả các dử liệu một cách chính xác hay không. Xem test data.


Published:

PAGE TOP ↑