terminal emulation

Using a computerminal emulation to simulate the type of terminal emulational required to gain access to another computerminal emulation. See virtual terminal.

mô phỏng thiết bị đầu cuối
Sử dụng một máy tính để mô phỏng loại thiết bị đầu cuối cần thiết để đạt được sự truy cập vào máy tính khác. Xem virtual terminal.


Published:

PAGE TOP ↑