virtual terminal

Terminal emulation that allows access to a foreign system. Often refers to a personal computer gaining access to a mini or mainframe.

thiết bị đầu cuối ảo
Việc mô phỏng thiết bị đầu cuối vốn cho phép truy cập sang một hệ thống lạ. Thường đề cập đến một máy tính cá nhân truy cập sang một máy mini hoặc máy chủ.


Published:

PAGE TOP ↑