tera

Trillion. Abbreviated “T”. It often refers to the precise value 1,099,511,627.776 since computera specifications are usually binary numbers. See space/time.

tera
Một nghìn tỷ. Viết tắt là “T”. Nó thường ám chỉ giá trị chinh xác là 1.099.511.627.776 khi những đặc tính của máy tính thường là những số nhị phân. Xem space/time.


Published:

PAGE TOP ↑