space/time

The following units of measure are used to define storage and transmission capacities.

space/time
Các đơn vị đo sau đây được dùng để xác định khả năng lưu trữ và khả năng truyền.


Published:

PAGE TOP ↑