teletext

A broadcasting service that transmits text to a TV set that has a teletext decoder. It uses the vertical blanking interval of the TV signal (black line between frames when vertical hold is not adjusted) to transmit about a hundred frames. See videotex.

sử truyền văn bản
Một dịch vụ truyền thông truyền vãn bản đến một TV mà ở đó nó có bộ phận giải mã truyền văn bản. Nó dùng khoảng trắng thẳng đứng của tín hiệu truyền hình (dòng đen giữa ác khung trụ đứng không được điều chỉnh) để truyền đi khoảng 100 khung. Xem videotex.


Published:

PAGE TOP ↑