Telescript

A programming language and software for communications from General Magic, Sunnyvale, CA. It embeds intelligence in email and order applications allowing them to cooperate with one another and allows messages to move intelligently through diverse to move intelligently through diverse public and private networks. Telescript can be added to existing and future operating systems. See Magic Cap.

Telescript
Một lập trình ngôn ngữ và phần mềm cho truyền thông từ General Magic, Sunnyvale, CA. Nó đem lại sử nhạy bén trong email và các ứng dụng khác cho phép chúng liên kết với một cái khác và cho phép các thông điệp di chuyển một cách nhạy bén xuyên qua những mạng công cộng và cá nhân khác nhau. Telescript có thể được thêm vào cho các hệ điều hành hiện có và các hệ điều hành sau này. Xem Magic Cap.


Published:

PAGE TOP ↑